Barion Pixel

Adatvédelmi irányelvek

Rövid ismertető

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk, és az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak az itt felsorolt esetekben adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri: iroda@apshun.hu

A személyes adatok helyesbítését, törlését ezen a címen lehet kérni:

 • postai úton (1149 Budapest, Róna u. 120-122. címen),
 • e-mail útján iroda@apshun.hu e-mail címen.

Adatkezelő

Név: Alkalmazott Oktatástan Magyarország Oktatási Közhasznú Non-profit Kft.
Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.
Telefonszám: +36 70 677 0585
E-mail cím: erdeklodes@apshun.hu

Bevezetés

Adatkezelő, az infotörvény 2011. évi CXII. törvény 20. §  és 6. § (1.) alapján közzéteszem a személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatónkat.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak és közösségi média oldalak adatkezelését szabályozza:

 • tudaskulcs.hu
 • tudaskulcs.blog.hu
 • alkalmazottoktatastan.hu
 • apshun.hu
 • tanarikor.hu
 • hogyantanuldmeg.hu
 • oktatasnet.hu
 • Facebook oldalak: Alkalmazott Oktatástan, Tudáskulcs munkafüzet sorozat, Értsd meg a világot, A tanulás szórakoztató, Oktatásnet
 • Instagram oldal: Alkalmazott Oktatástan
 • Twitter oldal: Alkalmazott Oktatástan

Fogalom meghatározások

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A.)

 1. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
 2. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 3. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
 4. Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.
 5. A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.
 6. A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop/ weblap/ blog funkcionalitásának működése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

A kezelt adatok

Partnereink adatait a következő esetekben az itt megadottak szerint tároljuk és kezeljük:

Hírlevél/ magazin/ akciókra feliratkozó

 • Érintettek köre: hírlevélre, magazinra, akciókra feliratkozottak
 • Adatkezelés célja: hírek, információk, promóció, marketing, ügyfélkapcsolat, felmérés, adatbázis építés, üzletszerzés
 • Adat forrása: érintett személy
 • Jogalap: érintett hozzájárulása
 • Időtartama: leiratkozás/visszavonás
 • Kezelt személyes adatok: név, email cím, feliratkozás dátuma, online feliratkozásnál: IPcím,
 • Adatkezelő: marketing
 • Adatfeldolgozó: Sales Autopilot Kft.
 • Adattovábbítás harmadik félnek: nincs

Termék megrendelő/ vásárló

 • Érintettek köre: vásárlók, megrendelők
 • Adatkezelés célja: Szolgáltatás teljesítése, minőségbiztosítás, ügyfélkapcsolat, felmérés, adatbázis építés, üzletfejlesztés, marketing, időszakos, a szolgáltatással kapcsolatos hasznos információk, akciók.
 • Adat forrása: érintett személy
 • Jogalap: szerződés teljesítése
 • Kezelt személyes adatok: Megrendelő teljes neve, email címe, telefonszáma, megrendelés dátuma, IP címe, számlázási név, számlázási cím, szállítási név, szállítási cím, megvásárolt termékek, szolgáltatások.
 • Időtartama: az utolsó megrendelés teljesítését követő 8 év a jogszabályok alapján.
 • Adatkezelő: pénzügy, számlázó, postázó, minőségbiztosítás, marketing
 • Adatfeldolgozó: Sales Autopilot Kft., UNAS Online Kft., Pannonsys Kft., Szamlazz.hu, Seminar Consulting Kft., Google Drive
 • Adattovábbítás harmadik félnek a szolgáltatás teljesítése céljából:
  • posta: szállítási adatok (szállítási név, szállítási cím, kapcsolattartó telefonszáma, utánvétnél email címe)
  • könyvelő: számlán szereplő adatok, az ügylettel kapcsolatos, a könyveléshez szükséges egyéb bizonylatok (számlázási név, cím)

Szolgáltatásra jelentkező, ill. ügyfél  (rendezvény, online tanfolyam, tanfolyam)

 • Érintettek köre: megrendelők, szolgáltatást igénybe vevők
 • Adatkezelés célja: Szolgáltatás teljesítése, minőségbiztosítás, ügyfélkapcsolat, technikai segítségnyújtás, hasznos információk, felmérés, adatbázis építés, üzletfejlesztés, időszakos szolgáltatással kapcsolatos információk, akciók.
 • Adat forrása: érintett személy
 • Jogalap: szerződés teljesítése
 • Kezelt személyes adatok: Megrendelő/szerződő fél neve, email címe, telefonszáma, regisztráció/megrendelés dátuma, IP címe, számlázási név, számlázási cím, megvásárolt termékek, szolgáltatások, üzleti feljegyzések.
 • Időtartama: az utolsó szolgáltatás teljesítését követő 8 év a jogszabályok alapján.
 • Adatkezelő: értékesítés, pénzügy, szolgáltatás, minőségbiztosítás, marketing,
 • Adatfeldolgozó: Sales Autopilot Kft., UNAS Online Kft., Pannonsys Kft., Szamlazz.hu, Seminar Consulting Kft., Google Drive
 • Adattovábbítás harmadik félnek: a szolgáltatás teljesítése, és könyvelés céljából:
  • könyvelő, számlán szereplő adatok (számlázási név, cím)
  • szolgáltatást végző alvállalkozó(k): jelentkező neve, telefonszáma, emailcíme, számlázási adatok

Közösségi média oldal követők

A közösségi médiákon lévő oldalaink esetében rajtunk kívül a közösségi média is adatkezelőnek minősül.

 • Érintettek köre: oldalt „lájkolók”, követők, ill. a közösségi média logójával ellátott honlapjaink látogatói.
 • Adatkezelés célja: felmérés, adatbázis építés, hirdetés, üzletfejlesztés, szolgáltatással kapcsolatos információk, akciók.
 • Jogalap: érintett hozzájárulása
 • Kezelt személyes adatok: profil neve
 • Időtartama: kilépésig
 • Adatfeldolgozó: Facebook

Adatkezelők, adatfeldolgozók

Adatkezelők

A személyes adatokat elsősorban az adatkezelő megnevezett munkakört ellátó munkatársai kezelik a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az adatkezelő azon alvállalkozói, akik a fenti részletes leírásban megadott funkciók (például szállító, oktató, marketinges), valamelyikének elvégzésére vannak megbízva, a munkájuk elvégzéséhez szükséges adatokat kapják meg. Ők az alvállakozói szerződésben garantálják az adatkezelő adatkezelési szabályzatának betartását.

Adatfeldolgozók

Google LLC
tárhely, webanalízis
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States
Telefonszám: 650-253-0000
Weboldal: www.google.com, www.google.com/gmail, www.google.com/drive, www.google.com/spreadsheets/about, www.google.com/docs/about

Facebook Inc
közösségi média szolgáltatás
Székhely: 1601 Willow Rd MENLO PARK   CA   94025-1452
Telefonszám: +1650.6187714
Weboldal: www.facebook.com, www.instagram.com

Twitter, Inc.
közösségi média szolgáltatás
Székhely: 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103
Adatkezelésről: https://twitter.com/en/privacy

Pannonsys Kft.
tárhely, online tanfolyami platform
Cím: H-7500 Nagyatád, Kiszely L. u. 6/b.
E-mail: info@tudaspiac.hu
Telefonszám: +36 70 941 7801
Az adatkezelés elérhetősége: https://tudaspiac.hu/adatvedelem

UNAS Online Kft.
tárhely szolgáltatás – webáruház, weblap, blog
Cím: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15
E-mail: unas@unas.hu
Telefonszám: +36 99 200 200
Az adatkezelés elérhetősége: https://unas.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Sales Autopilot Kft.
online marketing szoftver
Cím: H-1024 Budapest, Margit krt. 31-33.  félemelet 4-5.
E-mail: info@salesautopilot.hu
Telefonszám: +36 1 490 0172
Az adatkezelés elérhetősége: https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/adatkezelesi-tajekoztato

Magyar Posta Kártyaközpont Zrt.
csomagküldő szolgáltatás
Cím: 1133 Budapest, Váci út 110. B. ép. 201.
Telefonszám: +36 1 767 8200
Adatkezelési tájékoztató: mplhttps://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Seminar Consulting Kft.
tárhely szolgáltatás
Cím: 1139 Budapest, Lomb utca 31/B.
Email elérhetősége: iroda@seminarconsulting.hu
Telefonszám: +36 1 231 0639
Adatkezelési tájékoztató:  https://piroskagyula.shoprenter.hu/felhasznalasi-feltetelek-adatvedelmi-nyilatkozat

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)
online számlázó szoftver
Cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
E-mail: info@szamlazz.hu
Elérhetőség: dpo@kboss.hu
Adatkezelési tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/#a-kboss-hu-kft-mint-adatkezelo-es-adatfeldolgozo-adatai-a-kovetkezok

WOMI Korlátolt Felelősségű Társaság
könyvelő
Cím: 6787 Zákányszék, Erdei utca 3.
E-mail: womi@t-online.hu
elérhetőség: +36 30 239 6508

Telekesi Edit EV
szolgáltatás, képzések
Cím: 1105 Budapest, Dér u. 24.
E-mail: telekesi.edit@apshun.hu
elérhetőség: +36 70 627 5516

Adattovábbítás

Cookie-k (sütik)

A webshop/ weblap/ blog -ra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

 • Érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi személy
 • Adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 • Adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a webshop/ weblap/ blog által meghatározott ideig tart, vagy amíg a felhasználó a böngészőjéből ki nem üríti azokat.
 • Adatfeldolgozó: Google
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 • Harmadik fél által elhelyezett cookik:
  • A honlapokhoz kapcsolt közösségi oldalak (ahol a közösségi médialogoi vannak elhelyezve) automatikusan átveszik a honlap látogató gépének adatait.
  • Google Analytics, statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításából. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. A weboldal látogatója a sütik használatát elfogadhatja vagy letilthatja.

Google Adwords: használjuk, mint hirdető

 • A webshop/ weblap/ blog a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a webshop/ weblap/ blog azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A webáruházat felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Goggle adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a webshop/ weblap/ blog. google_analitics_hasznalo
 • A webshop/ weblap/ blog látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
 • google_remarketing_hasznalo
 • Remarketing célja: Kosárelhagyók követése, emlékeztető webáruház remarketing, emlékeztető weblap remarketing, emlékeztető blog remarketing

Facebook

 • Hirdetések céljából
 • Remarketing célja:
 • Facebook kosárelhagyók
 • webshop/ weblap/ blog_remarketing_emlekezteto_facebook
 • honlap emlékeztető remarketing
 • blog emlékeztető remarketing

Profilozás

Az Adatkezelő nem végez a látogatók / regisztrálók viselkedése, érdeklődési köre, vagy általuk magadott egyéb adat alapján profilozást, és nem alkalmaz automata ajánlatalkotást, besorolást vagy döntéshozatalt.

Weboldalunk látogatóinak beazonosítása nem célunk, és nem is teszünk ezügyben lépéseket.

Természetesen bármikor egyetlen kattintással leiratkozhat listánkról – ez esetben fizikálisan is töröljük az Önről tárolt adatokat minden rendszerünkből.
Illetve bármilyen szolgáltatásunkat igénybe veheti anélkül is, hogy reklámtartalmú e-mailjeinkre feliratkozna.

Jogorvoslat

Felhasználó panaszt tehet a személyes adatának kezelésével, továbbításával kapcsolatban, ha jogtalannak  vagy szabálytalannak véli. A panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogszabályok

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 5. § (1) bekezdése, Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése